بیان تغییرات در نمودارهای دینامیک آیلتس

دینامیک آیلتس

رایتینگ آیلتس تسک 1 در آزمون آکادمیک از داوطلب انتظار نگارش گزارشی در مورد یک یا چندین نمودار را دارد. همانطور که می‌دانید چهار شکل Line Chart, Bar Chart, Pie Chart ,Tables می‌توانند بصورت دینامیک (متغیر با گذشت زمان) و استاتیک (مستقل از زمان) ظاهر شوند. برای بیان اشکال نوع اول نیاز به استفاده از ساختارهای کاهشی و افزایشی خواهید داشت که در ادامه به بررسی 5 نوع متداول از آنها در رایتینگ تسک 1 دینامیک آیلتس خواهیم پرداخت.

حال با در نظر گرفتن مثال ساده زیر به شرح 5 ساختار بیانگر تغییرات در رایتینگ تسک اول دینامیک آیلتس خواهیم پرداخت. همانطور که مشاهده می‌شود ساختار داده‌شده در مثال بسیار ساده بوده و علیرغم درست بودن نمی‌توان از آن به دفعات در یک رایتینگ 150 کلمه‌ای استفاده نمود. به همین دلیل لازم است که با در نظر گرفتن نحوه شروع جملات و استفاده توامان از حالات اسمی و فعلی کلمات افزایشی و کاهشی در گزارش خود، تنوع ساختاری در رایتینگ خود را افزایش داده تا نمره‌ای بمراتب بالاتر را کسب کنید.


EXAMPLE: The number of students was 1,500 in 2015 and this number increased to 2000 in 2016.


ساختار اول

SUBJECT =====> VERB + ADVERB =====> (NUMBER + TIME PERIOD)

The number students increased significantly to 2,000 in 2016.

ساختار دوم

SUBJECT =====> EXPERIENCE/WITNESS/SEE* + A/AN + ADJECTIVE + NOUN =====> (NUMBER + IN + SUBJECT+ TIME PERIOD)

The number of students witnessed a significant increase of 500 in 2016.

ساختار سوم

THERE =====> BE + A/AN + ADJECTIVE + NOUN =====> (NUMBER + IN + SUBJECT+ TIME PERIOD)

There was a significant increase of 500 in the number of students in 2016.

ساختار چهارم

TIME PERIOD =====> EXPERIENCE/WITNESS/SEE* + A/AN + ADJECTIVE + NOUN =====> (NUMBER + IN + SUBJECT)

The year 2016 witnessed a significant increase of 500 in the number of students.

ساختار پنجم

A/AN + ADJECTIVE + NOUN (+ NUMBER) =====> BE* EXPERIENCED/WITNESSED/SEEN =====> (IN + SUBJECT+ TIME PERIOD)

A significant increase of 500 was seen in the number of students in 2016.

حال با دانلود فایل تمرین، مهارت خود در بیان تغییرات در رایتینگ تسک 1 آیلتس را محک بزنید.