اشتباهات متداول املا (spelling) در رایتینگ و لیسنینگ آیلتس

spelling

املا (spelling) برای اکثر داوطلبین آیلتس یک عامل نگرانی بزرگ است. نمرات رایتینگ تا 25 درصد توسط واژگان تعیین می شوند که شامل دقت اسپلینگ نیز می گردد. همچنین، تعداد زیاد اشتباهات املایی می تواند به طور جدی نمره لیسنینگ آیلتس شما را نیز کاهش دهد.

فهرست اشتباهات رایج املایی زیر شامل برخی از کلمات است که به احتمال زیاد در آزمون ظاهر می شوند. سعی کنید از این قوانین ذکر شده برای به حداقل رساندن اشتباهات املا (spelling) در آیلتس استفاده کنید.

حروف بیصدای تکی و دوتایی (single and double consonants)

اشتباهات املا (spelling) هنگامی که حروف بیصدای تکی و دوتایی نزدیک به هم در کلمه ای ظاهر شوند یکی از متداولترین اشتباهات داوطلبین آزمون می باشد. برای مثال به نمونه های زیر دقت کنید:

A single consonant is followed by a double consonant
Across, Process, Harass, Disappoint, Recommend, Tomorrow, Professor, Necessary

A double consonant is followed by a single consonant
Parallel, Apparent, Exaggerate, Occasion, Occur (but Occurred), Commit (but Committed)

Some common words with two pairs of consonants
Success, Possess, Access, Assess, Address, Accommodation, Embarrass, Millennium

 

آواهای ضعیف صدادار (weak vowel sounds)

املا (spelling) برخی از کلمات بدلیل داشتن صدای schwa یا [ ə ] که یک آوای ضعیف صدادار است، مشکل خواهد بود. تقریباً املا (spelling) این کلمات تنها از طریق شنیدن صدای آن ها غیرممکن است. در ادامه نمونه هایی از این کلمات را مشاهده می فرمایید:

Examples of words containing more than one schwa include
Separate (adj.), Definite, Desperate, Temperature, Literature, General, Relevant, Category

Other problematic schwa words include
Describe, Decline, Despite; but Dispute, Discrete, Display
Capable, Achievable, Understandable; but Possible, Visible, Accessible
Performance, Attendance, Ignorance; but Independence, Sentence, Existence

Sometimes the schwa sound conceals a barely-pronounced [r]
Opportunity, Pursue, Persuade, Surprise

 

تغییرات املا (spelling) هنگام تغییر شکل کلمات

یکی دیگر از تغییرات املا (spelling) در هنگام اضافه نمودن پسوند یا پیشوند (prefix/suffix) و همچنین تغییر کاربری یک کلمه به اسم (noun)، صفت (adjective)، فعل (verb) یا قید (adverb) ممکن است اتفاق بیافتد. مطالعه نمونه های زیر میتوانند به شما در این باره کمک نمایند:

A consonant can change when a noun becomes an adjective
Benefit > Beneficial; Influence > Influential; Circumstance > Circumstantial

A vowel can change or be lost when a verb becomes a noun
Maintain > Maintenance; Pronounce > Pronunciation, Argue > Argument

A vowel may double when a noun becomes a verb
Success > Succeed; Excess > Exceed; Process > Proceed

A final consonant is often doubled when a verb changes form
Occur > Occurred; Refer > Referred; Begin > Beginning

 

حرف صامت در جفت حروف بیصدا (silent letter in consonant clusters)

[nm] Environment, Government
[mn] Column, Autumn
[sc] Science, Conscious, Discipline, Fascinate, Ascend, Descend
[xc] Excite, Exceed, Exception, Excellent, Excited
[dg] Knowledge, Acknowledge (but just [g] in Privilege, Oblige)
[th] Eighth, Twelfth, Hundredth

 

املا (spelling) جفت کلمات متداول

Till ≠ Until (not *untill)
Lose ≠ Loose (one is a verb; the other is an adjective)
Affect ≠ Effect (one is a common verb; the other is its noun form)
Forth ≠ Fourth (one means ‘forward’; the other means ‘number four’)
Fourth but Forty (not *fourty)
High but Height (not *hight)
Great but Grateful (not *greatful)
Precede ≠ Proceed (one means ‘go before’; the other means ‘go ahead’)
Principle ≠ Principal (one means ‘truth’; the other means ‘main’)
Site ≠ Sight (one is a place; the other is something to see, as in sightseeing not *siteseeing)
Copywriter ≠ Copyright (one writes advertising; the other means ‘intellectual property’)

 

املا (spelling) کلمات بدقلق

در نهایت 10 کلمه انگلیسی از ریشه خارجی که انگلیسی زبان ها (native speakers) نیز با املا (spelling) آنها مشکل دارند!

Amateur, Entrepreneur, Hierarchy, Liaison, Medieval, Miscellaneous, Queue, Questionnaire, Rhythm, Vacuum

 

آیا شما هم این اشتباهات املایی آیلتس را انجام می دهید؟ برای مطالعه نمونه های بیشتر جمع آوری شده توسط خود ممتحنین آیلتس میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

COMMON SPELLING MISTAKES

لیسنینگ آیلتس