گرامر انگلیسی – حرف ربط هم پایه (Coordinating Conjunction)

حرف ربط هم پایه

حرف ربط (conjunction) کلمه ای است که به صورت دستوری دو کلمه ، عبارت (phrase) یا جمله واره (clause) را به هم متصل می کند. این حروف می توانند به اشکال مختلف با عملکردهای مختلف در جملات انگلیسی ظاهر شوند. حروف ربط در وهله اول به سه دسته تقسیم شوند:

  1. حروف ربط هم پایه (Coordinating Conjunctions)
  2. حروف ربط هم بسته (Correlative Conjunctions)
  3. حروف ربط وابسته ساز (Subordinating Conjunctions)

در ادامه، به بررسی دسته اول یعنی حروف ربط هم پایه خواهیم پرداخت. در زبان انگلیسی هفت حرف ربط هم پایه (for, and, nor, but, or, yet, so) وجود دارد که به اختصار FANBOYS نامیده می شوند.

حروف ربط هم پایه (Coordinating Conjunctions)

این حروف همیشه بین دو جمله واره ظاهر می شوند تا آن ها را به هم متصل کنند. این دو ایده هایی هستند که با هم مرتبط بوده و بنابراین می توانند در یک جمله طولانی تر قرار بگیرند. به عبارت دیگر، قسمت هایی که از نظر گرامری شکل یکسانی دارند با یکدیگر ترکیب می شوند. این ها ساختارهای بسیار مفیدی برای بهبود تسلط شما بر زبان انگلیسی می باشند و به پیوستگی و انسجام اسپیکینگ و رایتینگ کمک شایان توجهی خواهند کرد. برای نمونه، به تفاوت دو پاراگراف زیر توجه کنید.

WITHOUT COORDINATORS
Fans love to watch Anna. She dances beautifully. She is a graceful dancer. People enjoy watching her. She hasn’t taken dance lessons. She doesn’t need to. Her technique is unconventional. The effect is striking. She can fill an audience with joy. She can bring people to tears. Other dancers try to imitate her style. They have not succeeded. She is talented. She will attract fans for many years to come.

WITH COORDINATORS
Fans love to watch Anna, for she dances beautifully. She performs with a fan, and people enjoy watching her. She hasn’t taken dance lessons, nor does she need to. Her technique is unconventional, but the effect is striking. She can fill an audience with joy, or she can bring people to tears. Other dancers try to imitate her style, yet they have not succeeded. She is talented, so she will attract fans for many years to come.

 

کاربرد FOR

for همانند because برای بیان دلیل و هدف بکار می‌رود. تنها تفاوت for و because این است که وقتی بوسیلۀ for دو جمله‌واره را بهم وصل می‌کنید، قبل از آن باید از ویرگول استفاده کنید. اما وقتی که دو جمله‌واره را بوسیلۀ because بهم وصل می‌کنید، قبل از آن نباید از ویرگول استفاده کنید.

I go to the park every Friday, for I love to watch the ducks on the lake.
(.من هر هفته جمعه به پارک میروم، زیرا دوست دارم که اردکها را در دریاچه ببینم)

I drank some water, for I was thirsty.
(.من مقداری آب نوشیدم، زیرا تشنه بودم)

She put on a sweater, for it was cold outside.
(.او یک ژاکت پوشید، زیرا بیرون سرد بود)

کاربرد AND

and برای اضافه کردن چیزی به چیز دیگر استفاده می‌شود.

I go to the park every Friday to watch the ducks on the lake and the shirtless men playing soccer.
(.من هر هفته جمعه به پارک می‌روم تا اردکهای روی دریاچه و مردان در حالِ بازی فوتبال را ببینم)

He was tired, and he had a headache.
(.او خسته بود و سردرد داشت)

اگر می خواهید چندین مورد را لیست کنید، در انتها از ویرگول و کلمه “and” استفاده کنید (این حالت که به آن Oxford Comma اطلاق می شود، اختیاری است).

I wasted so much time, energy, and money on that trip.
(.من کلی زمان، انرژی و پول سر اون سفر هدر دادم)

کاربرد NOR

nor برای بیان یک گزینه یا انتخاب منفی در ادامۀ یک نظر منفی دیگر استفاده می‌شود. فعلِ جمله وارۀ قبل از nor باید منفی باشد و فعلِ جمله وارۀ بعد از nor باید مثبت باشد. در واقع، در حالیکه and دو مورد مثبت را به یکدیگر ارتباط می دهد، nor برای ارتباط دو مورد منفی استفاده می گردد.

I don’t go for the fresh air nor really for the ducks. Honestly, I just like the soccer.
(.در واقع من نه برای هوای تازه و نه برای اردک‌ها می‌روم. صادقانه بگویم، من فقط فوتبال را دوست دارم)

She doesn’t drink milk, nor does she eat butter.
(.او نه شیر می‌نوشد و نه کره می‌خورد)

I can’t whistle, nor can I sing.
(.من نه می‌توانم سوت بزنم و نه می توانم آواز بخوانم)

They were not wearing jackets, nor were they carrying umbrellas.
(.آنها نه ژاکت می‌پوشند و نه چتر همراه خود می‌برند)

Neither the yoga nor the running made my back feel any better.
(.نه یوگا و نه دویدن کمکی به بهبود حال من نکرد)

در جملات بالا به معکوس سازی بعد از nor توجه فرمایید.

کاربرد BUT

برای بیان استثناء و مغایرت از but استفاده می‌شود.

Arash studied a lot, but he didn’t pass the test.
(.آرش زیاد مطالعه کرد، اما در آزمون قبول نشد)

The soccer in the park is entertaining in the winter, but it’s better in the heat of summer.
(.فوتبال در پارک در فصل زمستان سرگرم کننده است، اما در گرمای تابستان بهتر است)

یک استفاده متداول از حرف ربط “but” در ساختار “not … but” است. همچنین می توانید از کلمه “rather” برای تأکید بر تضاد در جمله استفاده کنید.

It wasn’t a bird but a squirrel that’s been ravaging the garden.

Strawberries aren’t actually berries but rather an “accessory fruit.”

کاربرد OR

or یک گزینه یا انتخاب دیگر را بیان می‌کند.

You can buy the book, or you can borrow it from the library.
(.شما می‌توانید این کتاب را بخرید یا می‌توانید از کتابخانه امانت بگیرید)

Is it Tuesday or Wednesday today?
(امروز سه شنبه است یا چهارشنبه؟)

Either I drive to the airport or I get a taxi.
(یا با ماشین میرم فرودگاه یا تاکسی می گیرم)

کاربرد YET

yet همانند but مغایرت را بیان می‌کند و معنایی همچون “nevertheless” یا “but at the same time” دارد.

Tom studied a lot, yet he didn’t pass the test.
(.تام زیاد مطالعه کرد، اما آزمون را قبول نشد)

این حرف ربط را با استفاده دیگر آن بمعنای “هنوز” اشتباه نگیرید.

Is your roommate awake yet?
(آیا هم اتاقیت هنوز بیداره؟)

کاربرد SO

so اثر، نتیجه یا پیامد را بیان می‌کند.

Maria was thirsty, so she drank some water.
(.ماریا تشنه بود، بنابراین او مقداری آب نوشید)

It was cold outside, so she put on a sweater.
(.بیرون سرد بود، بنابراین او یک ژاکت پوشید)

حرف ربط هم پایه

قواعد علائم نگارشی

1. وقتی حروف ربط هم پایه دو جمله واره مستقل را بهم وصل می‌کنند، قبل از آنها باید از ویرگول استفاده شود.

I want to go see a movie but my sister has my car.[نادرست]
I want to go see a movie, but my sister has my car.[درست]

Lisa loves cats yet she does not want one living in her house.[نادرست]
Lisa loves cats, yet she does not want one living in her house.[درست]

2. وقتی حرف ربط هم پایه دو آیتم را بهم وصل می‌کند نباید از ویرگول قبل از آنها استفاده کرد.

She likes apples, and bananas. [نادرست]
She likes apples and bananas. [درست]
My brother is young, but smart. [نادرست]
My brother is young but smart. [درست]

3. وقتی حروف ربط هم پایه در فهرستی از آیتم‌ها (بیش از دو آیتم) بکار می‌روند، استفاده از ویرگول قبل از آنها اختیاری است.

She is cooking chicken, potatoes, corn, and carrot. [درست]
She is cooking chicken, potatoes, corn and carrot. [درست]

4. هنگامیکه جمله واره مستقل یک جمله واره مرکب است و در آن ویرگول‌های متعدد بکار رفته، قبل از حرف ربط هم پایه از علامت نقطه ویرگول استفاده می‌شود.

The figures at elite universities, particularly, are enough to cause sticker shock; yet the current increases at many schools are the lowest in a decade.

5. اگر جمله با حرف ربط هم پایه آغاز شود، بعد از آن ویرگول استفاده نمی‌شود.

Yet the typical tenured professor’s salary of $43,500 still represents 10% less buying power than the equivalent salary in 1970.

6. بین دو فعل، دو فاعل، دو مفعول یا دو متمم که بوسیلۀ حرف ربط بهم متصل شده‌اند، از ویرگول استفاده نمی‌شود.

That confuses most analogies between universities and profit-making enterprises. [مفعول حرف اضافه مرکب]
Endowments and gifts make up the rest. [فاعل مرکب]
Georgetown, for example, has eliminated one-third of its graduate programs in the past five years and recently decided to close its dental school. [فعل مرکب]