تفاوت بین نمره 5 و 8 در رایتینگ تسک 2 آیلتس – قسمت نخست (TA)

رایتینگ تسک 2

یکی از کلید های موفقیت در آزمون رایتینگ تسک 2 آیلتس فهمیدن چگونگی نمره دهی در آزمون آیلتس و استفاده از این دانش برای افزایش نمره است. از این طریق می توانید  دقیقاً همان چیزی را که ممتحن میخواهد انجام داده و تمرکز خود را روی انجام کارهایی که نمرات بالا را دریافت می کنند بگذارید. این پست به بررسی مورد نخست از معیارهای چهارگانه نمره دهی و تفاوت های عملی بین نمره 5 و نمره 8 خواهد پرداخت.

چهار معیار نمره دهی رایتینگ تسک 2 عبارتند از:

 1. صحت پاسخ داده شده به تسک (Task Achievement)
 2. پیوستگی متن (Coherence and Cohesion)
 3. لغات (Lexical Resources)
 4. گرامر (Grammatical Range and Accuracy)

رایتینگ تسک 2

ممتحن به دنبال توانایی شما برای پاسخ درست به رایتینگ تسک 2 خواهد بود. این موضوع به چه معناست؟

اگر ما به معیارهای نمره دهی فوق نگاه کنیم، متوجه می شویم که essay در نمرات 6، 7 و 8 به طور کامل به تمام قسمت های سوال رسیدگی می کند. این به معناست که اگر شما به طور کامل به تمام قسمت های سوال پاسخ ندهید، نمره 5 یا کمتر دریافت خواهید کرد.

بنابراین شما باید سوالات را با دقت بخوانید و اطمینان حاصل کنید که همه موارد پرسش را پوشش می دهید. برای مثال به نمونه زیر توجه کنید:

 

More and more people nowadays have to compete with younger people for the same job

What problems does this cause?0

What are some possible solutions?0

 

دو موضوع متفاوت وجود دارد که ما باید در موردآن ها صحبت کنیم – “مشکلات” و “راه حل ها”. اگر ما این را در پاسخ نگذاریم، نمی توانیم نمره ای بالاتر از 5 را بدست آوریم. همچنین اگر به جای “مشکلات” در مورد “علل” صحبت کردید، نمره 5 یا کمتر به دست خواهید آورد زیرا این چیزی نیست که سؤال از شما خواسته است.

بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم:

 

Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required.0

Discuss both of these views and give your own opinion.0

 

این سوال نیاز به انجام سه چیز دارد:

 1. بحث و بررسی افزایش امکانات ورزشی برای بهبود سلامت عمومی
 2. بحث این دیدگاه که امکانات ورزشی تاثیر کمی در سلامت عمومی دارند
 3. نظر خود ما

اگر این 3 مورد را انجام ندهیم، نمیتوانیم بیش از 5 نمره در رایتینگ تسک 2 به دست آوریم.

صحت پاسخ داده شده به تسک (Task Achievement)

اکنون که ما می دانیم چگونه می توانیم بالاتر از نمره 5 را بدست آوریم، باید تفاوت بین نمرات 6، 7 و 8 را برای صحت پاسخ داده شده به تسک (Task Achievement)

بررسی کنیم. تفاوت بین این نمرات در رایتینگ تسک 2 در چگونگی حمایت از ایده ها با استفاده از توضیحات و مثال هاست.

 

نمره 6 – ایده های مربوطه را ارائه می دهد، اما این ممکن است به طور کامل با توضیحات و یا مثال بسط داده نشده باشد، یا توضیحات و مثال های داده شده بی ربط باشند.

Example : The main problem causing traffic jams is too many cars. There are lots more cars these days.0

این ایده مناسب است اما توضیحی راجع به اینکه چرا اتومبیل ها باعث ترافیک میشوند و یا مثال داده نشده است.

 

نمره 7 – ایده های مربوطه را فراهم می کند و این ها با توضیحات یا مثال ها توسعه می یابند اما این ایده ها ممکن است بیش از حد عمومی یا فاقد تمرکز باشند.

Example : The main problem causing traffic jams is too many cars. In lots of cities around the world there are lots of cars and this causes traffic jams. For example, the number of cars purchased in developing countries is increasing year after year.0

این زبان آموز موضع واضحی را ارائه کرده است، اما یک توضیح بسیار عمومی ارائه داده و مثال ذکرشده فاقد تمرکز است و به طور خاص با موضوع اصلی ارتباط ندارد.

 

نمره 8 – ایده های مربوطه را ارائه می دهد و این ها با ایده ها و مثال های متمرکز و خاص طراحی شده اند.

Example : The main problem causing traffic jams is too many cars. When we have more vehicles than a city’s infrastructure was designed for it leads to congestion. For example, Ho Chi Minh City was designed to cope with around 500,000 cars and the city now has over 2 million cars, resulting in chronic traffic problems.0

این زبان آموز توضیح بسیار خوبی را ارائه داده است، اینکه دقیقاً چرا تعدد ماشین ها مشکل محسوب میشود بعلاوه مثالی بسیار خاص و مناسب برای اثبات نقطه نظر خود. اگر نمیتوانید به یک مثال خاص فکر کنید، نمونه ای از خود بسازید. ممتحن علاقه خاصی به این موضوع که چقدر یک مثال واقعیست ندارد، فقط توانایی شما برای ایجاد یک نمونه را می سنجد.

 

نکات کلیدی Task Achievement در رایتینگ تسک 2

 • به تمام قسمت های سوال پاسخ دهید
 • ایده های مرتبط با سوال استفاده کنید
 • این ایده ها را به طور کامل توضیح دهید
 • ایده ها را با مثال های مرتبط حمایت کنید