789098

آزمون PTE

آزمون  PTEیکی از آزمون های زبان در دنیا می باشد که مثل آزمون های IELTS و TOEFL دارای اعتبار جهانی بوده و در اکثر کشورها برای ادامه تحصیل و مهاجرت قابل قبول می باشد. این آزمون را سازمانPEARSON  که ناشر ادامه مطلب