زمان حال ساده در زبان انگلیسی Simple Present

زمان حال ساده یکی از پرکاربردترین زمان‌های زبان انگلیسی است؛ در زبان انگلیسی برای نشان دادن عملی که یک یا چند بار در زمان حال به صورت تکراری اتفاق می‌افتد، از زمان حال ساده (Simple Present) استفاده می‌شود؛ در این مقاله با آموزش گرامر زمان حال ساده انگلیسی همراه شما هستیم…

ساختار جملات زمان حال ساده در زبان انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی، در زمان حال ساده به شکل اصلی فعل هستند؛ در تمام شخص‌ها به غیر از سوم شخص مفرد فعل به صورت ساده بکار میرود؛ و در حالت سوم شخص مفرد، شکل ساده افعال همراه “s” یا “es” می آیند.

  • در جملات مثبت ما از فعل به صورت شکل ساده استفاده می کنیم.
  • برای سوم شخص مفرد فعل باید صرف شود و یک پسوند “s” به آن اضافه می شود.
  • در حالت منفی و سوالی باید از فعل کمکی “do” (یا does برای سوم شخص مفرد) در جمله استفاده کرد؛
  • در صورت وجود فعل کمکی فعل اصلی همیشه به صورت ساده در جمله آورده می شود (حتی در سوم شخص مفرد)

 

سوالی کردن جملات حال ساده انگلیسی

برای سوالی کردن جملات حال ساده، از افعال کمکی do و does استفاده می‌کنیم؛ از does برای سوم شخص مفرد (he, she, it) و از do برای سایر ضمایر؛

برای سوالی کردن با واژه‌های پرسشی ( where و what و why و when ) هم به افعال کمکی do و does نیاز داریم؛ اگر بخواهیم با واژه‌های (wh) پرسشی کنیم، باید ابتدا جمله خبری را با فعل کمکی do/does به سوالی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف کنیم؛ و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم. به مثال زیر توجه کنید:

?Where do they work

منفی کردن جملات حال ساده انگلیسی

برای منفی کردن جملات حال ساده از افعال کمکی do/does به همراه منفی‌کننده “not” استفاده می‌کنیم؛ برای سوم شخص مفرد (she/he/it) از does not یا doesn’t و برای سایر ضمایر از do not یا don’t استفاده می‌کنیم؛

در جدول زیر ساختار انواع جملات در زمان حال ساده را نشان داده ایم؛

فاعل

جملات مثبت زمان حال ساده انگلیسی

جملات منفی زمان حال ساده انگلیسی

جملات سوالی

I/you/we/they

I speak

do not speak

Do I speak?

he/she/it

he speaks

he does not speak

Does he speak?

 

استثناها برای سوم شخص مفرد در جملات زمان حال ساده

  • درصورتیکه جمله به “o” یا “sh” و “ch” ختم شود به جای پسوند “s” از “es” استفاده می کنیم؛ برای مثال:

do – he does

wash – she washes

  • اگر یک فعل به حرف “y” پس از یک حرف بی صدا ختم شود، حرف “y” را به “ie” تغییر میدهد؛ و سپس “s” را اضافه می کنیم. (اگر قبل از y حرف صدادار باشد، y تغییری نمی کند)؛ مانند:

worry – he worries

(play – he plays)

  • به افعال مدال (can, may, might, must) حرف “s” اضافه نمی شود؛ این افعال در همه حالت ها شکل خود را حفظ می کنند؛ به مثال های زیر توجه کنید:

he can swim

she must go

کاربردهای جملات زمان حال ساده در زبان انگلیسی

1. برای صحبت کردن درباره چیزهایی که در حال حاضر حقیقت دارند، سخن گفتن درباره حقایق؛ به مثال‌ زیر توجه کنید:

 

 

2. هنگام صحبت کردن درباره اتفاق‌هایی که مدام تکرار می‌شوند و تبدیل به روتین همیشگی شده‌اند؛ معمولا برای نشان دادن این کاربرد از قیدهای تکرار (sometimes, often, always و never) استفاده می‌کنیم؛ برای مثال:

 

 

3. برای صحبت کردن درباره حقایق علمی، از جملات حال ساده استفاده میکنیم؛ مانند:

 

 

4. در زمان صحبت کردن درباره برنامه‌ای که در آینده قطعاً به وقوع خواهد پیوست؛ به مثال‌ زیر توجه کنید: 

 

 

 

استفاده از افعال be/have در جملات زمان حال ساده انگلیسی

  • فعل “be” (به معنی بودن) در زبان انگلیسی یک فعل کاملا بی قاعده است؛ در صورتی که از این فعل در جمله استفاده شود، دیگر از افعال کمکی برای سوالی و منفی کردن استفاده نمی شود. به جدول زیر توجه کنید:
 

جملات مثبت

جملات منفی

جملات سوالی

I

I am

I am not

Am I?

he/she/it

he is

he is not

Is he?

you/we/they

you are

you are not

Are you?

 

  • در گذشته زبان انگلیسی فعل “have” نیز ساختاری مشابه be داشت؛ یعنی در صورت وجود have در جمله دیگر فعل کمکی به جمله اضافه نمی شد؛ اما درحالیکه در زبان انگلیسی امروزی فعل have به دو صورت have و have got مورد استفاده قرار می گیرد؛ که هر دو معنای مشابهی دارند اما از نظر ساختار گرامری متفاوتند.

فعل have مانند افعال دیگر نیاز به فعل کمکی دارد، اما در صورتی که به صورت have got استفاده شود برای منفی یا سوالی شدن نیاز به فعل کمکی نخواهد داشت! به جدول زیر توجه کنید:

 

حالت مثبت

حالت منفی

حالت سوالی

I/you/we/they

I have/I have got

I do not have/I have not got

Do I have?/Have I got?

he/she/it

he has/he has got

he does not have/he has not got

Does he have?/Has he got?

 

شکل کوتاه شده افعال زبان انگلیسی در زمان حا ساده

در زبان انگلیسی به ویژه در حالت کلامی، برخی افعال تقریباً باهم ترکیب می شوند؛ به این حالت شکل کوتاه شده افعال گفته می شود؛ جدول زیر حالت های مختلف کوتاه شده از افعال در زمان حال ساده را نشان می دهد:

نکته مهم: شکل کوتاه افعال تنها می تواند بعد از ضمایر بیاید و نه هیچ واژه ای دیگر!

 

شکل بلند

شکل کوتاه

مثال

am (not)

…’m (not)

I’m (not) (I amn’t)

are

…’re

you’re

are not

…’re not/… aren’t

we’re not/we aren’t

is

…’s

he’s

is not

…’s not/… isn’t

she’s not/she isn’t

have

…’ve

they’ve

have not

…’ve not/… haven’t

I’ve not/I haven’t

has

…’s

she’s

has not

…’s not/… hasn’t

he’s not/he hasn’t

do not

don’t

you don’t

does not

doesn’t

it doesn’t