ساختار جملات انگلیسی و نحوه تشکیل آن‌ها

ساختار جملات انگلیسی

جمله (Sentence) به مجموع چند کلمه اطلاق می‌شود که بر روی هم پیام کاملی را به منظور انتقال مفهوم از گوینده یا نویسنده به شنونده یا خواننده تشکیل میدهند. به عبارت ساده‌تر ساختار جملات انگلیسی از دو جزء زیر تشکیل گردیده است:

  1. فاعل یا همان موضوع جمله (Subject)
  2. گزاره یا چیزی که در مورد فاعل گفته می‌شود (Predicate)

ما می‌توانیم جملات زبان انگلیسی رو براساس معیارهای متفاوتی دسته‌بندی کنیم که یکی از آن‌ها دسته‌بندی ساختاری است. در این حالت، ساختار جملات انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌گردد که در ادامه به تفصیل در مورد آن‌ها سخن خواهیم گفت.

  1. جمله ساده (Simple Sentence)
  2. جمله مرکب (Compound Sentence)
  3. جمله پیچیده (Complex Sentence)
  4. جمله مرکب پیچیده (Compound-Complex Sentence)

جمله ساده (Simple Sentence)

جمله ساده در زبان انگلیسی تنها از یک جمله‌واره مستقل (Independent Clause) تشکیل شده است. منظور از جمله‌واره مستقل، گروهی از کلمات هستند که شامل فاعل و فعل بوده و یک ایده کامل را بیان می‌کنند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

> I‘m happy.

> Robert doesn’t eat meat.

> My brother and I went to the mall last night.

> This new laptop computer has already crashed twice.

جمله مرکب (Compound Sentence)

جمله مرکب در زبان انگلیسی حداقل از دو جمله‌واره مستقل (Independent Clause) تشکیل می‌شود. برای متصل کردن دو جمله‌واره به هم دو راه وجود دارد: 1. استفاده از نقطه ویرگول (;) 2. استفاده از حروف ربط هم‌پایه‌ساز (coordinating conjunctions) یا Linking Words به مثال‌های زیر توجه کنید:

 

> Our car broke down; we came last.

> I‘m happy, but my kids are always complaining.

> Robert doesn’t eat meat, so Barbara made a special vegetarian dish for him.

> My brother and I went to the mall last night, yet we didn’t buy anything.

> This new laptop computer has already crashed twice, and I have no idea why.

 

جمله پیچیده (Complex Sentence)

جمله پیچیده در زبان انگلیسی جمله‌ای است که یک جمله‌واره اصلی یا مستقل (Independent or Main Clause) و دو یا چند جمله‌واره وابسته (Dependent or Subordinate Clause) داشته باشد. توجه کنید که اگر جمله‌واره وابسته در ابتدا بیاید، بین آن و جمله‌واره مستقل یک ویرگول قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، هیچ علامت نگارشی لازم نیست. معمولاً در زبان انگلیسی جمله‌واره اصلی در ابتدا آمده و جمله‌واره وابسته با یک حرف ربط وابسته‌ساز (Subordinating Conjunction) یا ضمیر موصولی (Relative Pronoun) در ادامه می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

> I’m happy even though I don’t make much money.

> She had a difficult childhood because her father died when she was very young.

> After getting home from work, my brother and I went to the mall last night.

> This new laptop computer, which I bought yesterday, has already crashed twice.

حروف ربط وابسته‌ساز متداول:

after, although, as, because, before, how, if, once, since, than, that, though, till, until, when, where, whether, while

جمله مرکب پیچیده (Compound-Complex Sentence)

جمله مرکب پیچیده به زبان ساده تلفیقی از دو جمله پیشین است که از حداقل دو جمله‌واره اصلی یا مستقل (Independent or Main Clause) و یک یا چندین جمله‌واره وابسته (Dependent or Subordinate Clause) تشکیل می‌گردد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

> I’m happy, even though I don’t make much money, but my kids are always complaining since we can’t afford to buy the newest toys.

Independent clauses: “I’m happy” and “my kids are always complaining”
Dependent clauses: “even though I don’t make much money” and “since we can’t afford to buy the newest toys”
Linking word: “but”

> Robert, a friend I’ve known since high school, doesn’t eat meat – so Barbara made a special vegetarian dish for him.

Independent clauses: “Robert doesn’t eat meat” and “Barbara made a special vegetarian dish for him”
Dependent clause: “a friend I’ve known since high school”
Linking word: “so”

> After getting home from work, my brother and I went to the mall last night, while my sister stayed home and studied.

Independent clauses: “My brother and I went to the mall last night” and “my sister stayed home and studied”
Dependent clause: “After getting home from work”
Linking word: “while”

> This new laptop computer, which I bought yesterday, has already crashed twice; however, I have no idea why.

Independent clauses: “This new laptop computer has already crashed twice” and “I have no idea why”
Dependent clause: “which I bought yesterday”
Linking word: “however”

حال برای آزمودن توانایی خود در استفاده مناسب از ساختار جملات انگلیسی ، می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

ساختار جملات انگلیسی